*Ordenados alfabéticamente por grupos


2AM Im SeulOng: http://twitter.com/2AMONG
2AM Lee ChangMin: http://twitter.com/2AMCHANGMIN
2AM Jo Kwon: http://twitter.com/2AMkwon
2AM Jin WoonJung: http://twitter.com/2AMjinwoon
2NE1 Park Bom: http://twitter.com/harooluvstar
2NE1 Minzy: http://twitter.com/mingkki21
2PM Nich Khun: http://twitter.com/Khunnie0624
2PM JunSu: http://twitter.com/Jun2daKAY
2PM Taecyeon: http://twitter.com/taeccool
2PM JunHo: http://twitter.com/dlwnsghek
2PM WooYoung: http://twitter.com/NBA0430
2PM ChanSung: http://twitter.com/2PMagreement211
2Wins Bunkey: http://twitter.com/BUMKEY
2Wins TopBob: http://twitter.com/Topbobtop
4Men Jaeshin: http://twitter.com/YongJaeShin
4Men WonJoo: http://twitter.com/4menwonjoo
4Minute JiYoon: http://twitter.com/4m_JiYoon
4Minute HyunA: http://twitter.com/4m_hyuna
4Minute SoHyun: http://twitter.com/4m_SoHyun
4Minute JiHyun: http://twitter.com/chungglenjh
8eight Joo Hee: http://twitter.com/joohee9
8eight Baekchan: http://twitter.com/8baekchan
8eight Lee Hyun: http://twitter.com/thehyun11
9Muses EunJi: http://twitter.com/9m_eunji
After School Park GaHee: http://twitter.com/misskahi
After School Bekah: http://twitter.com/__BEKAH
After School Raina: http://twitter.com/raina57
After School Lizzy: http://twitter.com/Lizzy_sy
After School UEE: http://twitter.com/uuuei
After School JooYeon: http://twitter.com/ASJuPal
After School Nana: http://twitter.com/ASNaNaa/
Alex Chu (Clazziquai): http://twitter.com/BeastFromSunday
B2ST DooJoon: http://twitter.com/BeeeestDJ
B2ST JunHyung: http://twitter.com/joker891219
B2ST Yoseob: http://twitter.com/helloimys
B2ST KiKwang: http://twitter.com/B2stGK
B2ST DongWoon: http://twitter.com/beastdw
Baek JiYoung: http://twitter.com/jiyoungbaek
Big Bang Taeyang: http://twitter.com/Realtaeyang
Black pearl Oh Na Mi: http://twitter.com/pearlnami
BoA: http://twitter.com/boa_usa // http://twitter.com/BoA_1105
Brian Joo: http://twitter.com/brianjoomuzik
Brown Eyed Girls Miryo: http://twitter.com/MIRYOakaJOHONEY
Brown Eyed Girls Jea: http://twitter.com/Jeaworld
Brown Eyed Girls Narsha: http://twitter.com/flyx2NAL
Brown Eyed Soul JungYup: http://twitter.com/jungyup/
C.N.Blue: http://twitter.com/CNBLUE_4
ChaeYeon: http://twitter.com/chaeyeon_lee
Code V Sol: http://twitter.com/solsol5
Code V Naro: http://twitter.com/codevariety
Code V Jaewon: http://twitter.com/Jaewon6033
Code V Taemin: http://twitter.com/#!/aforyoui
Crown J: http://twitter.com/officialcrownj
Dalmatian Jisu: http://twitter.com/dalyoung_jisu
Dalmatian Drama: http://twitter.com/dalDrama
Dalmatian Youngwon: http://twitter.com/dalyoung_1
Dalmatian Dari: http://twitter.com/dm_bridgeezy
Dalmatian Day day: http://twitter.com/daydaydoggydog
Daniel Henney: http://twitter.com/danielhenney
Danny Ahn: http://twitter.com/DNA1222
Davichi Haeri: http://twitter.com/tweethaeri/
Davichi MinKyung: http://twitter.com/tweetkeimk
DNT Junyoong: http://twitter.com/DNTJunYong
DNT Taerang: http://twitter.com/DNTTaeRang
DNT Dong Wook: http://twitter.com/DNTDU
DNT Min: http://twitter.com/dntMini
DNT Karin: http://twitter.com/DNTKaRin
Davichi Kang MinKyung: http://twitter.com/tweetkeimk
DJ Doc Kim ChangYeol: http://twitter.com/doc0102
Drunken Tiger: http://twitter.com/DrunkenTigerJK
Electro Boyz 1Kyne: http://twitter.com/1kyne/
Electro Boyz Maboos: http://twitter.com/YungbossMaboos/
Epik High Tablo: http://twitter.com/blobyblo
Epik High Mithra: http://twitter.com/realmithrajin
Girl’s day Ji Hae: http://twitter.com/Girls_Day_Jihae
Girl’s day Ji In: http://twitter.com/Girls_Day_Jiin
Girl’s day JiSun: http://twitter.com/Girls_Day_Jisun
Girl’s day Minah: http://twitter.com/Girls_Day_Minah
Girl’s day Sojin: http://twitter.com/Girls_Day_Sojin
F.Cuz: http://twitter.com/FCUZ0108
F.Cuz Kan: https://twitter.com/FcuzKAN
F.Cuz LeeU: http://twitter.com/LUsyndrome
F.Cuz YeJun: http://twitter.com/Only1yejun
F.Cuz Jinon: http://twitter.com/jinchulvv
FT Island Choi JungHun: http://twitter.com/FtGtJ
FT Island SeungHyun: http://twitter.com/chungxuan
FT Island Lee HongKi: http://twitter.com/skullhong
FT Island JaeJin: http://twitter.com/saico011
Gavy NJ HeeYoung Jang: http://twitter.com/maryJJang
Gavy NJ Si Hyeon: http://twitter.com/gogo_girls/
G.NA: http://twitter.com/G_NA_love
G.O.D Son HoYoung: http://twitter.com/dajungho2
G.O.D Danny Ahn: http://twitter.com/DNA1222
Goo Hye Sun: http://twitter.com/koohs
HaHa: http://twitter.com/Quanninomarley
HaHa Mong Show: http://twitter.com/HahaMongShow
Han Hee Jung: http://twitter.com/dawnyboom
HwangBo: http://twitter.com/Estella816
Infinite DongWoo: http://twitter.com/ddww1122
Infinite Woohyun: http://twitter.com/hhgg1111
Infinite Sunggyu: http://twitter.com/finale35
Infinitie SeungYeol: http://twitter.com/sylee1991
Infinite Songjong: http://twitter.com/yna00121
Infinite Hoya: http://twitter.com/hoya1991
Infinite L: http://twitter.com/ansxoddl123
Isak: http://twitter.com/realISAK
Jang Kiha: http://twitter.com/KihaChang
Jeon HyeBin: http://twitter.com/heavenbin
Jewelry Yewon: http://twitter.com/Jewelry_yeye
Jewelry Baby J: http://twitter.com/babyj616
Jewelry Semi: http://twitter.com/jewelry_sssem/
Jewelry Eunjung: http://twitter.com/Jewelry_jjung
JYJ Micky: http://twitter.com/6002theMicky
JYJ JaeJoong: http://twitter.com/mjjeje
JYJ Junsu: http://twitter.com/1215thexiahtic
JYP Park Jin Young: http://twitter.com/followjyp
Jung Ryeo Won: http://twitter.com/Yoana81
Jung Min Joo (Joo): http://twitter.com/JOOJYPE
KARA Goo Hara: http://twitter.com/_sweethara
KARA Park GyuRi: http://twitter.com/gyuri88
KARA Kang JiYoung: http://twitter.com/kkangjii
KARA Nicole Jung: http://twitter.com/_911007
KARA SeungYeon: http://twitter.com/fateflysy/
Kim Bum: http://twitter.com/Actorkimbeom
Kim Bum Soo: http://twitter.com/BSKworld
Kim C: http://twitter.com/slykimc
Kim Ji Hoon: http://twitter.com/jiraishin99
Kim JungEun: http://twitter.com/chocolatecat9
Kim YunA: http://twitter.com/yunaaaa
Kim Ki Bang: http://twitter.com/kimkibang
Kim SoEun: http://twitter.com/kimso_
KBS Music Bank: http://twitter.com/KBSMusicBank
Lee Juck: http://twitter.com/jucklee
Lee Jun Ki: http://www.twitter.com/JGshock
Lee Min Ho: http://twitter.com/actorleeminho
Lee SooYoung: http://twitter.com/singer_lee
Lee YeonHee: http://twitter.com/ylee0109
MapTheSoul: http://twitter.com/mapthesoul
Marcos: http://twitter.com/tarija1977
MBLAQ SeungHo: http://twitter.com/mblaqsh
MBLAQ GO: http://twitter.com/MBLAQGO
MBLAQ Mir: http://twitter.com/BangMir
MBLAQ Thunder: http://twitter.com/MBLAQCD
MBC: http://twitter.com/withMBC
MC Mong: http://twitter.com/monkeyfunch
Mighty mouth Sangchu: http://twitter.com/SANGCHUKANGCHU
Mighty mouth Shorry J: http://twitter.com/soddong01
Miss A Min: http://twitter.com/missA_min
Miss A Fei: http://twitter.com/missA_fei
Miss A Suzy: http://twitter.com/missA_suzy
Miss A Jia: http://twitter.com/missA_jia
MYK: http://twitter.com/onemyk
Noh HongChul: http://twitter.com/LUCKYHONGCHUL
Noh Min Woo: http://twitter.com/ROCKOUT529
No Reply (Kwon Soon Kwan): http://twitter.com/moment82
Norazo Jo Bin: http://twitter.com/norazobin
OneTwo HoBum: http://twitter.com/onetwohb
One Way One Sound: http://twitter.com/onewayonesound
One Way Chance: http://twitter.com/onewaychance
One Way Peter: http://twitter.com/onewaypeter
One Way Young Sky: http://twitter.com/onewayyoungsky
Park EunJi: http://twitter.com/9m_eunji
Park KyungRim: http://twitter.com/TalkinPark
Park JaeBum: http://twitter.com/jaybumaomPark Shin Hye: http://twitter.com/ssinz
Park JiBin: http://twitter.com/Actor_ParkJiBin
Pillip Choi: http://twitter.com/PILLIPCHOI
Rain: http://twitter.com/29rain
Rainbow Kim JaeKyung: http://twitter.com/JaeKyung_K
Rainbow Kim JiSook: http://twitter.com/JiSook_K
Rainbow Go WooRi: http://twitter.com/nunino
Rainbow Hyunjoung: http://twitter.com/Hyunyoung_C
Rainbow Seungha: http://twitter.com/Seunga0913
Rainbow No Eul: http://twitter.com/No_Eul
Rainbow Joon hye: http://twitter.com/Yoonhye90
San-E: http://twitter.com/san_e
Se7en: http://twitter.com/OFFICIALSE7EN
Seo In Kook: http://twitter.com/sigstyle1023
SG Wnnabe Kim Jin Ho: http://twitter.com/MOKSOLEE
SG Wannabe Kim Yong Ju: http://twitter.com/sgkimyongjun
SG Wannabe Lee Seok Hoon: http://twitter.com/leeseokhoon
Shin Bong Sun: http://twitter.com/kkomulwoosan
Sistar Oficial: http://twitter.com/sistarsistar
Son DamBi: http://twitter.com/dambi925
Song JoongKi: http://twitter.com/SongJoongKi
Soulstar Glenn Rhee: http://twitter.com/soulstarhoon
SS501 Kim HyungJoon: http://twitter.com/HyungJun87
SS501 Kim Kyu Jong: http://twitter.com/2kjdream
SS501 Jung Min: http://twitter.com/JungMin0403
SS501 Young Saeng: https://twitter.com/mystyle1103
SS501 Kyujong: http://twitter.com/2kjdream
Super Junior DongHae: http://twitter.com/donghae861015
Super Junior HeeChul: http://twitter.com/Heedictator
Super Junior Henry: http://twitter.com/henrylau89
Super Junior ShinDong: http://twitter.com/ShinsFriends
Super Junior SiWon: http://twitter.com/siwon407
Super Junior Lee Teuk: http://twitter.com/special1004
Super Junior Eunhyuk: http://twitter.com/AllRiseSilver
Super Junior RyeonWook: http://twitter.com/ryeong9
Super Junior Yesung: http://twitter.com/shfly3424
Super Junior KyuHyun: http://twitter.com/GaemGyu
Super Junior Kim KiBum: http://twitter.com/ikmubmik
Supernova Sungmo: http://twitter.com/Romeo2123
Supernova Yeonhak: http://twitter.com/chyh1202
Supernova Sungje: http://twitter.com/Sj861117sj
Supernova GeonIl: http://twitter.com/geonil2/
Supernova Gwansu: http://twitter.com/anankwangdayo
Supernova Donghyun: http://twitter.com/kangdong
Supreme team E-Sens: http://twitter.com/esens0209/
Supreme team Simon D: http://twitter.com/babospmc
Taru: http://twitter.com/tarushaman
The Grace Dana: http://twitter.com/melodana
T-Ara EunJung: http://twitter.com/taraeunjung1212
T-Ara HyoMin: http://twitter.com/b89530
T-Ara JiYeon: http://twitter.com/pjy1234
T-Ara Qri: http://twitter.com/QriPretty
T-Ara SoYeon: http://twitter.com/sohotmelody
T-Max MinChul: http://twitter.com/tmaxminchul
T-Max Kim Joon: http://twitter.com/kj0203
T-Max Joo Chan Yang: http://twitter.com/joochanyang
T-Max Park HanBi: http://twitter.com/hanbi0603
The Boss (DNA) Hyunmin: http://twitter.com/WHM0722/
The Boss (DNA) Injun: http://www.twitter.com/injun0309
The Boss (DNA) Jay: http://twitter.com/jay940331
The Boss (DNA) Karam: http://twitter.com/karam0628
The Boss (DNA) Mika: http://twitter.com/Mika90628/
UKISS DongHo: http://twitter.com/dongho94
UKISS Kevin: http://twitter.com/Kevinwoo91
UKISS Alexander: http://twitter.com/alexander_0729
UKISS Eli: http://twitter.com/U_kisseli
UKISS KiBum: http://twitter.com/90KKB
UKISS Kiseop: http://twitter.com/KiSSeop91
Um Jung Hwa: http://twitter.com/love_tangle
Um Tae Woong: http://twitter.com/zhao74
V.O.S Park JiHeon: http://twitter.com/vosjiheon
V.O.S Hyunjun: http://twitter.com/chjmorris
Winterplay: http://twitter.com/gowinterplay
WonderGirls: http://twitter.com/followWG
WonderGirls SunMi: http://twitter.com/WGmimi
WonderGirls SoHee: http://twitter.com/WGsohee
WonderGirls SunYe: http://twitter.com/WGsun
WonderGirls YooBin: http://twitter.com/WGyubin
WonderGirls Ye Eun: http://twitter.com/WGyenny
WonderGirls HyeRim: http://twitter.com/WG_Lim
Yoo Ah In: http://twitter.com/seeksik
YounHa: http://twitter.com/younhaholic
Yoon DoHyun: http://twitter.com/ybrocks
Yoon MiRae: http://twitter.com/Yoonmirae
Yoon eun Hye: http://twitter.com/1003Grace
Yozoh: http://twitter.com/yozoh_sings


Leave a Reply

Si has escribo un comentario y no ha sido publicado no te preocupes, es debido a que esta siendo moderado.
¡¡¡Gracias por comentar!!!

Subscribe to Posts | Subscribe to Comments

- Copyright © 2013 KPOP SPAIN - Hataraku Maou-sama! - Powered by Blogger - Original Design by johanes djogann - Customized Design by Kpop Spain -